Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

เว็บไซต์พระเท้าเปล่า หรือ  www.barefootmonk.org  จะเป็นสื่อยุคใหม่ในการประกาศพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็นไปตามพุทธประสงค์ ตามพระปฐมพุทโธวาทเมื่อครั้งทรงประกาศส่งพระอรหันต์ชุดแรกจำนวน ๖๐ รูป มีปัญจวัคคีย์ เป็นต้น ออกไปประกาศพระศาสนาว่าเธอจงจาริกไปแต่องค์เดียว ประกาศธรรมวินัยนี้ให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์ ถึงพร้อมด้วยอรรถะและพยัญชนะ ให้งดงามในเบื้องต้น ในท่ามกลาง และในที่สุด เพื่อประโยชน์ของชนหมู่มากในโลก

คลิกเพื่ออ่านต่อ

 
Banner

พระไตรปิฎก พระวินัยปิฏก พระสุตตันตปิฏก พระอภิธรรม

สัมภาษณ์ พระชายกลาง อภิญาโณ "พระเท้าเปล่า" ในรายการ What's Up Spring ในวันมาฆบูชา
สัมภาษณ์ พระชายกลาง อภิญาโณ
My king
My king
ชีวิตไม่สิ้นหวัง5เมย57
ชีวิตไม่สิ้นหวัง5เมย57
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner