Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
บรรยายพิเศษ โครงการ "เฉลิมราชย์ราชา ปลูกป่าสิริเจริญวรรษ"

9 พฤษภาคม 2562 พระอาจารย์ชายกลาง อภิญาโณ วิทยากรฝ่ายสงฆ์แห่งโครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บรรยายพิเศษ แก่สมาชิกจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จากบริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) ในกลุ่มบริษัท SCG ในโครงการ "เฉลิมราชย์ราชา ปลูกป่าสิริเจริญวรรษ" และร่วมการปลูกป่า สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น เพื่อสนองพระระปฐมบรมราชโองการแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 "เราจะสืบสานรักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"