Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
มูลนิธิสหชาติ ร่วมกับ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ และโครงการป่าสิริเจริญวรรษ ดโครงการ DAY CAMP #2 "ค่ายเยาวชน คบเด็กสร้างชาติ"

31 พฤษภาคม 2562  มูลนิธิสหชาติ ร่วมกับ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ และโครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดโครงการ DAY CAMP #2 "ค่ายเยาวชน คบเด็กสร้างชาติ" นำพาเยาวชนเรียนรู้รากเหง้า ความเป็นมาของประวัติศาสตร์การสร้างชาติ มาสัมผัสความกล้าหาญ ของวีรชน ผู้กล้าที่ได้เสียสละชีพ ปกป้องผืนแผ่นดินไว้ให้แก่ตน  ปลูกฝัง บ่มเพาะ สร้างเยาวชนให้เกิดความตระหนักรักชาติ สนับสนุนโดย บริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ กรุ๊ป จำกัด