Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
วิสาขบูชารำลึก
Article Index
วิสาขบูชารำลึก
วิสาขบูชารำลึก [ตอนที่ ๒]
All Pages
ข้าพเจ้าขอน้อมเกล้าบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ เสด็จไปดีแล้วเหลือพระธรรมวินัยไว้เป็นศาสดาแทนพระผู้มีพระภาคเจ้าชั่วตลอดพุทธธันดร

ในวาระวันวิสาขบูชาที่จะเวียนมาถึงอีกครั้งในวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม ศกนี้ เป็นวาระที่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศไทยกำลังถูกเหล่าเดียรถีย์ อลัชชี และพวกนอกรีตทั้งหลายเบียดเบียนย่ำยีอย่างหนักหน่วงรุนแรงที่สุด เป็นวาระที่พุทธศาสนิกชนถูกย่ำยีจิตใจและศรัทธาทั้งปวงที่ฝังรากลึกมาแต่รุ่นปู่ย่าตายายอย่างลึกซึ้ง โดยไม่มีผู้ใดในรัฐบาลอันเป็นฝ่ายอาณาจักรเหลียวแลรับผิดชอบ เป็นวาระที่พุทธศาสนิกชนทั้งปวงพึงจดจำไว้ในใจอย่างมั่นคงว่า ใครเป็นผู้บริหารประเทศในวันที่ ใครเป็นผู้ปล่อยปละละเลยให้พระพุทธศาสนาถูกเบียดเบียนย่ำยีถึงเพียงนี้ บัญชีนี้พุทธศาสนิกชนทั้งปวงไม่พึงลืมเลือนเป็นอันขาดชั่วตลอดชีวิต

ดังนั้นในวาระวันวิสาขบูชาในปีนี้ จึงเป็นวาระพิเศษที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายซึ่งกำลังเผชิญความทุกข์ ความโศกเศร้าเสียใจ ความท้อแท้ใจที่รัฐบาลไม่ใส่ใจปกป้องพระพุทธศาสนา จะได้น้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณ น้อมนำมาหล่อเลี้ยงจิตใจของตนให้บรรเทาลง ซึ่งความทุกข์อันครอบงำจิตใจให้สร่างสิ้นไป ให้สมกับที่เป็นพุทธศาสนิกชนนั้นเถิด

กรณีการบิดเบือนพระธรรมวินัยและทำลายพระพุทธศาสนาที่กำลังเป็นอยู่นั้น เป็นธรรมดาอย่างหนึ่งของโลกที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมตั้งอยู่และดับไป ไม่อาจหลีกหนีกฎพระไตรลักษณ์ดังกล่าวได้ ดังนั้นจึงมิใช่เรื่องอันควรทุกข์ร้อนแต่ประการใด ควรจะได้มองปัญหาตามความเป็นจริง ตามกฎแห่งพระไตรลักษณ์นั้น 

วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ถือกันว่าเป็นวันพระพุทธเจ้า ในขณะที่วันอาสาฬหบูชาถือกันว่าเป็นวันพระธรรม และวันมาฆบูชาเป็นวันพระสงฆ์

ที่ว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันพระพุทธเจ้านั้น เพราะเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ตรงกับวันทางจันทรคติ คือวันเพ็ญเดือน 6

ชาวพุทธทั้งปวงพึงมองวันวิสาขบูชาด้วยความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง และอาศัยความรู้นั้นหล่อหลอมกล่อมเกลาจิตใจตนให้   สงบ สะอาด และบริสุทธิ์ ควรแก่การงานตามฐานะของตน

ชาวพุทธพึงเข้าใจวันวิสาขบูชาในลักษณะดังต่อไปนี้ 

ประการแรก จริงหรือไม่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานในวันเพ็ญเดือน6 ตรงกันทั้ง 3 เหตุการณ์

ข้อนี้เริ่มที่วันตรัสรู้ก่อน ปรากฏว่ามีหลักฐานมากมายที่ได้ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน 6 และในช่วงปลายพุทธกาลอันเป็นวันเพ็ญเดือน 3 ทรงปลงอายุสังขารต่อหน้าพระภิกษุสงฆ์จำนวนมากว่า 3 เดือนจากนี้ไปจะทรงปรินิพพาน หลังจากปลงอายุสังขารแล้วทรงกำหนดสถานที่ปรินิพพานที่เมืองกุสินารา แล้วเสด็จพุทธดำเนินโดยลำดับไปยังเมืองนั้น และเสด็จปรินิพพาน ณ ที่นั้น ในวันเพ็ญเดือน 6 ท่ามกลางหมู่ภิกษุสงฆ์จำนวนมาก ส่วนวันประสูตินั้นแม้ไม่มีหลักฐานแน่ชัด แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในป่าระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะ ที่พุทธมารดาทรงประทับยืนท่ามกลางแสงจันทร์ในวันเพ็ญเดือน 6 และประวัติของพระสิทธัตถะทุกแห่งที่มีอยู่ก็ตรงกันว่าเป็นวันเพ็ญเดือน 6 ดังนั้นชาวพุทธจึงพึงเชื่อได้อย่างมั่นใจว่าการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ทั้ง 3 เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 6 ทั้งสิ้น 

ประการที่สอง การเรียกวันวิสาขบูชาเป็นการเรียกโดยถือเอาการที่ดวงจันทร์โคจรผ่านกลุ่มดาวที่เรียกว่าวิสาขะ ซึ่งเป็นกลุ่มดาวที่สถิตตั้งแต่ราศีตุลย์ องศาที่ 20 คาบเกี่ยวไปถึงราศีพิจิก องศาที่ 5 ในระหว่างที่ดวงจันทร์โคจรผ่านกลุ่มดาววิสาขะนี้มีช่วงที่เป็นวันเพ็ญ 15 ค่ำ จึงถือเอาเหตุการณ์นี้เรียกว่าวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นจุดกำหนดหมายวันเวลาแห่งวิสาขบูชา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนามักจะผูกติดอยู่กับวันเพ็ญ เหตุที่เป็นดั่งนี้ก็เนื่องจากในครั้งนั้นยังไม่มีแสงสว่างจากไฟฟ้าประการหนึ่ง จึงต้องอาศัยแสงแห่งดวงจันทร์ในการประชุมหรือชุมนุม และเนื่องจากอินเดียเป็นประเทศที่อากาศร้อนจัดไม่เหมาะแก่การประชุมหรือชุมนุมในเวลากลางวัน ส่วนเวลากลางคืนอากาศเย็นประกอบด้วยแสงสว่างจากพระจันทร์เพ็ญ จึงเหมาะแก่การประชุมหรือชุมนุม เหตุการณ์อย่างนี้แม้ในบางศาสนาก็มีเหตุการณ์สำคัญในช่วงวันพระจันทร์เพ็ญเกือบทั้งสิ้น แสงนวลตาแห่งจันทร์ทำให้จิตใจมนุษย์เบิกบานผ่องใสกว่าช่วงเวลาอื่น นี้เป็นเหตุผลหนึ่ง และอีกเหตุผลหนึ่งนั้นอิทธิพลของดวงจันทร์ที่มีต่อโลกมีอยู่มาก อาการน้ำขึ้นน้ำลง นักวิทยาศาสตร์ก็ยอมรับว่าขึ้นต่ออิทธิพลของดวงจันทร์ มนุษย์เรามีน้ำในร่างกายเป็นส่วนใหญ่ย่อมได้รับอิทธิพลโดยตรงจากดวงจันทร์ด้วย โดยเฉพาะสตรีนั้นอาจคำนวณ ณ วันที่มีประจำเดือนได้โดยการอาศัยการโคจรของดวงจันทร์ที่สัมพันธ์กับจุดกำเนิดของเจ้าชะตาที่สถิตในนวางศ์ใดนวางศ์หนึ่ง แม้ยุคสมัยที่มีไฟฟ้าแล้ว ในชนบทก็ยังอาศัยวันพระจันทร์เพ็ญจัดงานประเพณีต่าง ๆ เป็นประจำ