Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
คำประกาศปณิธาน

     เว็บไซต์พระเท้าเปล่า หรือ www.barefootmonk.org จะเป็นสื่อยุคใหม่ในการประกาศพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็นไปตามพุทธประสงค์ ตามพระปฐมพุทโธวาทเมื่อครั้งทรงประกาศส่งพระอรหันต์ชุดแรกจำนวน ๖๐ รูป มีปัญจวัคคีย์ เป็นต้น ออกไปประกาศพระศาสนาว่าเธอจงจาริกไปแต่องค์เดียว ประกาศธรรมวินัยนี้ให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์ ถึงพร้อมด้วยอรรถะและพยัญชนะ ให้งดงามในเบื้องต้น ในท่ามกลาง และในที่สุด เพื่อประโยชน์ของชนหมู่มากในโลก


     อาตมา พระอภิญาโณภิกขุ (พระชายกลาง อภิญาโณ) ขอประกาศให้ญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายได้ทราบทั่วกันว่าเว็บไซต์ www.barefootmonk.org หรือเว็บไซต์พระเท้าเปล่า ได้อุบัติขึ้นแล้ว ณ บัดนี้ โดยได้รับความสนับสนุนช่วยเหลือจากบริษัท ดีไอทีซี จำกัด


     อาตมาเมื่อครั้งครองเพศคฤหัสถ์ เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยอบายมุข เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยกรรมทั้งหลาย อันตรงกันข้ามกับมงคล ๓๘ ประการ ที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศแล้ว กรรมเหล่านั้นได้ส่งผลเป็นวิบากกรรมให้อาตมาประสบความล้มเหลวอย่างทั่วด้าน และชีวิตถึงที่สุดแห่งความล้มเหลว จนกระทั่งไม่เห็นทางชีวิตอีกเลย ชีวิตครอบครัว อาชีพการงานทั้งหลาย พังทลายสูญสิ้น แต่ในที่สุดก็ได้เห็นแสงสว่างของชีวิตว่าพุทธธรรมนั้นแหละเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ ดังนั้นจึงได้ละเพศฆราวาสเสีย เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ เข้าบวชเรียนในพระพุทธศาสนา ด้วยความหวังว่าพุทธธรรมนั้นจะทำให้ชีวิตถึงซึ่งความประเสริฐ


     เมื่อเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสตร์แล้ว อาตมาได้สมาทานศีล ปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัด ตั้งหน้าศึกษาพระธรรมคำสอน ดำรงมั่นคงในคำปฏิญาณของพุทธบริษัทที่ว่า ข้าพเจ้าไม่ยึดถืออื่นใดเป็นสรณะ พระพุทธ พระธรรม คือสรณะอันเกษมของข้าพเจ้าอาตมาอยู่ในร่มเงาแห่งศีลและวินัยด้วยความบริสุทธิ์เท่าที่สมณะจะประพฤติปฏิบัติ ได้ศึกษาพระธรรมวินัยตามแนวทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสสอน ได้สนทนาธรรมตามกาลกับสหธรรมิกรุ่นพี่ คืออาจารย์ไพศาล พืชมงคล ได้ฝึกฝนอบรมจิตตามบัญญัติวิธีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสสอน ครั้นเรียนรู้พระธรรมคำสอนบ้างแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามคำประกาศส่งพระสาวกออกไปประกาศพระศาสนาตามกำลังความรู้และสติปัญญา ต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้


     ในการจาริกไปประกาศพุทธธรรมยังต่างแดนหลายประเทศ อาตมาได้รับคำอาราธนาของพุทธบริษัทให้จัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางให้เพื่อนพุทธบริษัทสามารถเข้าถึงและสื่อสารถึงกันได้โดยสะดวก รวดเร็ว และประหยัด จึงได้มาหารือในเรื่องนี้กับอาจารย์ไพศาล พืชมงคล ก็ได้รับการสนับสนุนด้วยดี จึงทำให้เว็บไซต์พระเท้าเปล่า หรือ www.barefootmonk.org ได้ปรากฏให้เห็นในบัดนี้


     อาตมาขอประกาศว่า เว็บไซต์นี้จะเป็นสื่อกลางในการประกาศธรรมวินัยแห่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า เพื่อประโยชน์สุขของชนหมู่มากในโลกตามพระพุทธประสงค์ และจะค่อย ๆ ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นทุกระยะ จึงเป็นที่หวังว่าเพื่อนผู้ร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตาย จะได้มีโอกาสเข้าถึงพระธรรมวินัย ได้มีโอกาสลิ้มรสพระธรรม อันจะเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ชีวิต

     ขอท่านทั้งหลายจงได้อนุโมทนาและรับเอาประโยชน์อันพึงมีแก่ชีวิตจากเว็บไซต์พระเท้าเปล่า หรือ www.barefootmonk.org ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และถ้ามีข้อคิดเห็น คำติ คำชมใด ๆ ก็อย่าได้เกรงใจ โปรดแนะนำ ตักเตือน หรือชี้ทางอันสว่างเพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนเวไนยสัตว์ด้วยกันเถิด.อภิญาโณภิกขุ

๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕