Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
เลยสัมมนาร่วมมือไทย-ลาว มิติศาสนาและวัฒนธรรมรับเปิดเออีซี

 

      สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (30 พ.ค.) ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดสัมมนาความร่วมมือไทย-ลาว มิติศาสนาและวัฒนธรรม ตามโครงการ สัปดาห์วิสาขบูชาร่วมใจนมัสการพระธาตุศรีสองรักเชื่อมสายสัมพันธ์ไทย-ลาว

     ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบล หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

     นายสัมฤทธิ์ สุภามา วัฒนธรรมจังหวัดเลย กล่าวว่า การดำเนินงานด้านการส่งเสริมศาสนาทั้งในและต่างประเทศในปี 2557 กรมการศาสนาได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศในมิติศาสนากับกลุ่มประเทศอาเชียนและประเทศคู่เจรจา ภายใต้แผนงาน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสอดคล้องกับนโยบายด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

     ทั้งนี้ ได้กำหนดยุทธศาสตร์สร้างองค์ความรู้ด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ศาสนาเชื่อมโยงสู่การเป็นประชาคมและวัฒนธรรมอาเชียน โดยกำหนดกิจกรรมความร่วมมือระดับทวิภาคี การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในลักษณะจังหวัดระหว่างชายแดนติดต่อประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีความผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

     สำหรับสิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมคือ พระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย ประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว ภาษาพูดที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันจนสามารถสื่อสารเข้าใจกันเป็นอย่างดี และประชาชนส่วนใหญ่ของทั้งสองประเทศต่างเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติตนและการดำเนินชีวิต

ที่มา :: http://www.manager.co.th/