Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
พศ.เร่งขับเคลื่อนงานด้านพระพุทธศาสนา 3 แนวทาง

     นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถึงแผนขับเคลื่อนงานด้านพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติว่า สำหรับการขับเคลื่อน เพื่อสร้างความสมานฉันท์ดังกล่าวมีอยู่ 3 แนวทาง คือการเข้าไปส่งเสริมดูแลด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ที่ได้รับการศึกษาแล้ว เพื่อให้ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่งเสริมการนำหลักธรรมคำสอนไปเผยแผ่ให้เข้าถึงประชาชน เพื่อไปสู่การปฏิบัติโดยแท้จริง หากประชาชนได้รับความรู้ตามหลักธรรมที่ถูกต้อง และเข้าใจจนสามารถนำไปปฏิบัติได้ จะช่วยให้สังคมเกิดความสุข และความสามัคคี ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ปัญหายาเสพติด และปัญหาในสังคมได้อย่างยั่งยืน

     อย่างไรก็ตาม สิ่งจำเป็นที่สุดของแผนขับเคลื่อนในครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนจะต้องให้ความสนใจและให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน หากได้รับการปลูกฝังหลักธรรมคำสอนตั้งแต่เริ่มต้นจะสามารถพัฒนาเป็นประชาชนที่มีคุณภาพได้ในอนาคต สำหรับแผนปฏิบัติงานที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้นั้น มั่นใจว่าจะสามารถกระจายหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องไปทุกหมู่บ้านทั่วประเทศได้อย่างสมบูรณ์ภายในปี 2560

ที่มา :: http://www.manager.co.th/