Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
ประวัติ

พระชายกลาง อภิญาโณ

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

 

เกิด
  วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๐๓ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การศึกษา
- มัธยมศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- อุดมศึกษา รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- วุฒิทางธรรม นักธรรมตรี

ประสบการณ์ก่อนอุปสมบท
- ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เสียงใต้ ประจำ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
- ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เสียงปวงชนประจำจังหวัดสงขลา
- ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ซันเดย์มิเรอร์
- หัวหน้ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์พญาครุฑ
- บรรณาธิการหนังสือพิมพ์สามัคคีสี่เหล่า
- ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร

งานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
- ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการศาสนา สภาผู้แทนราษฎร

- เลขาธิการศูนย์ศึกษาและปฏิบัติการตามแนวพระราชดำริบวร
(ศศป.บวร) วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

- รับอาราธนาบรรยายธรรม (บางส่วน)
๑. สถาบันพระปกเกล้า
๒. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
๓. มูลนิธิบ้านอารีย์
๔. วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
๕. กรมการเงิน กองบัญชาการกองทัพไทย
๖. กรมการทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย
๗. สำนักงานจเรทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
๘. กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
๙. สำนักงานคุมประพฤติ ประจำศาลแขวงพระนครเหนือ
๑๐. โรงเรียนทอสี (อนุบาลวิถีพุทธ)
๑๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
๑๒. โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
๑๓. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๑๔. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๑๕. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน)

- เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพระธรรมทูตประจำสหพันธรัฐรัสเซีย

งานเผยแผ่ในต่างประเทศ
  ร่วมประชุมพระธรรมยุต ดูงานในประเทศสวีเดน, ฟินแลนด์, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, ลักซ์เซมเบอร์ก, เนเธอแลนด์,
เบลเยี่ยม, สาธารณรัฐประชาชนจีน.