Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
พศ.เร่งขับเคลื่อนงานด้านพระพุทธศาสนา 3 แนวทาง

     นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถึงแผนขับเคลื่อนงานด้านพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติว่า สำหรับการขับเคลื่อน เพื่อสร้างความสมานฉันท์ดังกล่าวมีอยู่ 3 แนวทาง คือการเข้าไปส่งเสริมดูแลด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ที่ได้รับการศึกษาแล้ว เพื่อให้ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่งเสริมการนำหลักธรรมคำสอนไปเผยแผ่ให้เข้าถึงประชาชน เพื่อไปสู่การปฏิบัติโดยแท้จริง หากประชาชนได้รับความรู้ตามหลักธรรมที่ถูกต้อง และเข้าใจจนสามารถนำไปปฏิบัติได้ จะช่วยให้สังคมเกิดความสุข และความสามัคคี ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้ง ปัญหายาเสพติด และปัญหาในสังคมได้อย่างยั่งยืน

     อย่างไรก็ตาม สิ่งจำเป็นที่สุดของแผนขับเคลื่อนในครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนจะต้องให้ความสนใจและให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน หากได้รับการปลูกฝังหลักธรรมคำสอนตั้งแต่เริ่มต้นจะสามารถพัฒนาเป็นประชาชนที่มีคุณภาพได้ในอนาคต สำหรับแผนปฏิบัติงานที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้นั้น มั่นใจว่าจะสามารถกระจายหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องไปทุกหมู่บ้านทั่วประเทศได้อย่างสมบูรณ์ภายในปี 2560

ที่มา :: http://www.manager.co.th/

 
เลยสัมมนาร่วมมือไทย-ลาว มิติศาสนาและวัฒนธรรมรับเปิดเออีซี

 

      สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (30 พ.ค.) ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดสัมมนาความร่วมมือไทย-ลาว มิติศาสนาและวัฒนธรรม ตามโครงการ สัปดาห์วิสาขบูชาร่วมใจนมัสการพระธาตุศรีสองรักเชื่อมสายสัมพันธ์ไทย-ลาว

     ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ ประธานสภาวัฒนธรรมตำบล หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

     นายสัมฤทธิ์ สุภามา วัฒนธรรมจังหวัดเลย กล่าวว่า การดำเนินงานด้านการส่งเสริมศาสนาทั้งในและต่างประเทศในปี 2557 กรมการศาสนาได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศในมิติศาสนากับกลุ่มประเทศอาเชียนและประเทศคู่เจรจา ภายใต้แผนงาน รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสอดคล้องกับนโยบายด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

     ทั้งนี้ ได้กำหนดยุทธศาสตร์สร้างองค์ความรู้ด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ศาสนาเชื่อมโยงสู่การเป็นประชาคมและวัฒนธรรมอาเชียน โดยกำหนดกิจกรรมความร่วมมือระดับทวิภาคี การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในลักษณะจังหวัดระหว่างชายแดนติดต่อประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีความผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

     สำหรับสิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมคือ พระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย ประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว ภาษาพูดที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันจนสามารถสื่อสารเข้าใจกันเป็นอย่างดี และประชาชนส่วนใหญ่ของทั้งสองประเทศต่างเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติตนและการดำเนินชีวิต

ที่มา :: http://www.manager.co.th/

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 6 of 75