Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
กรมการศาสนาเชิญผู้แทน 5 ศาสนาทำแผนสร้างความปรองดอง

 

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า กรมการศาสนาได้ทำโครงการสร้างความปรองดองของคนในชาติ เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการทุกหน่วยงานในพื้นที่ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน มีส่วนร่วมบูรณาการทำงานร่วมกับพระสงฆ์ ผู้นำศาสนา ผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น สร้างความปรองดองสมานฉันท์แก่ประชาชน โดยนำหลักธรรมคำสอนและกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา มาใช้ในชีวิตประจำวัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน 3 แผนงาน ประกอบด้วย การส่งเสริมบทบาทภาคคณะสงฆ์ องค์กรทางศาสนาทั้ง 5 ศาสนา นำมิติทางศาสนามาแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติ พัฒนากลไกขับเคลื่อนกระบวนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างค่านิยม และจิตสำนึกให้คนไทยมีความปรองดองสมานฉันท์ และพัฒนาระบบการกำกับ ติดตามและประเมินผล

โดยจะเริ่มดำเนินงานจัดประชุมศาสนิกสัมพันธ์ เชิญผู้นำองค์การศาสนาและผู้แทนองค์การศาสนาต่างๆ มาประชุมหารือสร้างความสมานฉันท์ในมิติศาสนาทั้ง 5 ศาสนา อาทิ การจัดกิจกรรมธรรมะในสวนทุกสัปดาห์ที่สองของเดือน การ สอนเรื่องการสร้างความสมานฉันท์เทศนาของศาสนาต่างๆ สำหรับในส่วนภูมิภาคจะประสานงานกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานบูรณาการงานกิจกรรมต่างๆ ต่อไป

ที่มา :: http://www.manager.co.th/

 
“ผู้นำศาสนา จชต.” พบ “แม่ทัพภาค 4” สร้างความเข้าใจก่อนเข้าเดือน “รอมฎอน”

“ผู้นำศาสนา จชต.” พบ “แม่ทัพภาค 4” สร้างความเข้าใจก่อนเข้าเดือน “รอมฎอน”

 

     ยะลา - ผู้นำศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าพบแม่ทัพภาค 4 หารือสร้างความเข้าใจร่วมกัน ก่อนก้าวเข้าสู่เดือน “รอมฎอน” ขณะที่ผู้นำศาสนาแถลงข่าวขอให้พี่น้องมุสลิมพร้อมเพรียงกันปฏิบัติตนตามแนวทางหลักศาสนาอย่างถูกต้อง ปฏิเสธการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ เนื่องในเดือนอันประเสริฐ

     วันนี้ (14 มิ.ย.) เมื่อเวลา 10.20 น. ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พล.ท.วลิต โรจนภักดี แม่ทัพภาค 4 และผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เข้าพบกับตัวแทนผู้นำศาสนา ผู้นำสถานศึกษา คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อหารือสร้างความเข้าใจร่วมกัน ในโอกาสก้าวเข้าสู่เดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ซึ่งถือเป็นเดือนแห่งความสำคัญในการปฏิบัติศาสนากิจตามหลักศาสนาของพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามทั่วโลก

 

“ผู้นำศาสนา จชต.” พบ “แม่ทัพภาค 4” สร้างความเข้าใจก่อนเข้าเดือน “รอมฎอน”

 

     หลังจากนั้น ตัวนายแวดือราแม มะมิงจิ พร้อมด้วย ตัวแทนผู้นำศาสนาในพื้นที่ได้ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เพื่อชี้แจง และขอความร่วมมือไปยังพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ ให้ถือปฏิบัติตนเนื่องในโอกาสที่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435

     “กระผมในนามผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาอูลามาอฺ สมาคมสถาบันการศึกษาปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สมาพันธ์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดภาคใต้ มัรกัสนูรอัลอิสลาม และชมรมมุสลิมภารดรภาพ ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนให้พี่น้องมุสลิมทั้งหลายร่วมตั้งเจตนาที่จะปฏิบัติศาสนกิจในเดือนอันสำคัญนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และร่วมกันรักษาคุณค่า และความบริสุทธิ์ของรอมฎอนด้วยการปฏิบัติ ดังนี้

 

“ผู้นำศาสนา จชต.” พบ “แม่ทัพภาค 4” สร้างความเข้าใจก่อนเข้าเดือน “รอมฎอน”

 

     1.ขอเชิญร่วมพิธีละหมาดฮายัต เพื่อขอพรจากอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ให้ประทานความสงบสุข ปราศจากเหตุร้ายรุนแรง สามารถปฏิบัติภารกิจในเดือนสำคัญอย่างราบรื่น ในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี โดยมีผู้นำศาสนา และประชาชนร่วมพิธี 2.ร่วมกันถือศีลอดด้วยความศรัทธาตลอดรอมฎอน ปฏิบัติตามแบบอย่างของศาสดาด้วยการละหมาดในยามค่ำคืน อ่านอัลกุรอาน และปฏิบัติอื่นๆ ตามหลักศาสนาอย่างเคร่งครัด

     3.ร่วมกันดูแลครอบครัว และบุคคลที่ตนรักให้มั่นคงอยู่ในแนวทางของศาสนา ร่วมกัน ลด ละ เลิก สิ่งเสพติดที่เป็นโทษ ตลอดจนอบายมุขทั้งปวงตลอดทั้งเดือนรอมฎอน 4.ขอความร่วมมืองดเว้นการเปิดร้านจำหน่ายอาหารในเวลากลางวัน และไม่จำหน่ายประทัด หรือสิ่งที่เป็นอันตราย สร้างความเดือนร้อน และรบกวนผู้อื่น 5.ร่วมกันปฏิเสธการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ เพื่อคืนความสุขให้ประชาชน และคืนสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

“ผู้นำศาสนา จชต.” พบ “แม่ทัพภาค 4” สร้างความเข้าใจก่อนเข้าเดือน “รอมฎอน”

 

     ในเดือนอันเป็นมหามงคลนี้ กระผมพร้อมคณะ ขอวิงวอนความเมตตาจากอัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้า ทรงประทานความรัก ความสามัคคี ความร่มเย็นเป็นสุข และดลบันดาลให้พี่น้องมุสลิม ทุกท่านมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง ประกอบภารกิจการถือศีลอดในเดือนอันประเสริฐนี้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ” นายแวดือราแม กล่าว

ที่มา ::; http://www.manager.co.th/

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 3 of 75