Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
ก้าวแรกนิสิตสันติศึกษาป.โทมจร.รุ่น๒ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน

 

     ศูนย์พัฒนาศาสนา แคมป์สน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เดิมเป็นสถานที่พักของวิศวกร ช่าง และคนงานอื่นๆ ของผู้ได้รับสัมปทานการสร้างถนนสายหล่มสักพิษณุโลก ช่วงระยะเวลา ๓ ปี (๒๕๐๐-๒๕๐๓) เมื่อสร้างถนนเสร็จแล้ว ได้ยกที่พักเหล่านี้ให้แก่กรมทางหลวงแผ่นดิน เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ อาจารย์พร รัตนสุวรรณ ได้มาพบสถานที่แห่งนี้ ซึ่งบ้านพักหลายหลังอยู่ในสภาพทรุดโทรมมากจึงได้ติดต่อประสานงานกับกรมทางหลวงแผ่นดิน เพื่อขออนุญาตใช้สถานที่โดยปรับปรุงซ่อมแซม และปลูกสร้างอาคารสถานที่เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ปรับปรุงสภาพแวดล้อมพัฒนาให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิเจริญวิปัสสนาแก่พระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป

     ภูมิลักษณะของศูนย์พัฒนาศาสนา แคมป์สน มีพื้นที่มากกว่า ๒,๐๐๐ ไร่ ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง ทำให้มีอากาศเย็นสบาย ศูนย์นี้มีการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกป่า อนุรักษ์ธรรมชาติไว้ให้เป็นสวนป่า มีสระน้ำ ดังนั้นสภาพต้นไม้ทั่วไปจึงเป็นป่าสน ๓ ใบและต้นไม้อื่นๆ นานาชนิดเขียวขจีร่มรื่นเจริญตา เหมาะที่จะเป็นธุดงคสถานอย่างยิ่ง ตั้งอยู่ที่ ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างทางหลวงสายเอเชียหมายเลข ๑๒ สายหล่มสักพิษณุโลก ระหว่าง กม.ที่ ๙๙-๑๐๐ต่อมา อาจารย์พร ซึ่งเป็นอาจารย์สอนท่านหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มอบสถานที่แห่งนี้ให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดำเนินการ และมีศรีเพ็ญ จัตุทะศรี รับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์

     ขณะนั้นอาจารย์พร มีเงินติดตัวไม่กี่ร้อยบาท และเงินส่วนอื่นก็ไม่มี อาจารย์พร เริ่มวิ่งเต้นหาเงินที่จะมาสร้างบ้านพัก และงานอื่นๆ อีกมาก เงินที่ได้มาเตรียมการครั้งนี้ได้มาจากบรรดาลูกศิษย์ สมาชิกหนังสือวิญญาณ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคให้ อาจารย์พรทำงานทุกอย่าง เป็นทั้งนักก่อสร้าง เป็นผู้สั่งงาน เป็นผู้ติดต่อและประสานงานเอง ด้วยความเหน็ดเหนื่อย และไหนจะต้องเดินทางไป-กลับระหว่างกรุงเทพฯ-แคมป์สน แทบทุกอาทิตย์ เพื่อหาทุนมาสร้างศูนย์นี้ให้สำเร็จ คณะที่ช่วยงานครั้งนี้ก็มีนิสิต นักศึกษา และคณะร่วมงาน กับอาจารย์พร ท่านเหล่านั้นมีจิตใจมั่นคงต่อพระพุทธศาสนา ได้ติดตามอาจารย์พร มาฝึกสมาธิและปฏิบัติธรรมในการเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นแก่ตนช่วงระยะปิดเทอม

     ดังนั้นรุ่นบุกเบิกแรกๆ นี้ จึงเหน็ดเหนื่อยแทบทุกคน ผลแห่งคุณความดีของอาจารย์พร ที่ได้ยึดมั่นในคุณพระรัตนตรัย ทุกคนที่ร่วมงานกับอาจารย์พร ก็มีจิตใจเป็นกุศลและได้ทำงานด้วยความเสียสละ ทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ และกำลังสติปัญญา ปัจจัยที่อาจารย์พร นำมาดำเนินงานส่วนใหญ่ได้มาจากอานิสงส์การสร้างพระรูปล็อกเกต อนุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นส่วนใหญ่ แต่เงินที่ได้มาก็ยังไม่พอ เพราะจำนวนเงินที่ได้มาจะต้องนำมาสร้างบ้านพัก ตัดถนน และการเตรียมงานวางศิลาฤกษ์พระเจดีย์อิสรภาพ อนุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตามที่พระองค์รับสั่งให้สร้างขึ้น

     พิธีวางศิลาฤกษ์พระเจดีย์อิสรภาพ ได้เริ่มขึ้นในเวลา ๐๙.๐๐ น. ของวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๘ ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เพ็ญวิสาขบูชา พระสงฆ์ ๑๘ รูปเจริญพระพุทธมนต์ ได้มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ อาทิ นาย ศักดิ์ศิลป์ สุขะจาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นาย ละเมียน อัมพะวะศิริ หัวหน้าเขตการทางพิษณุโลก- หล่มสัก นายประวัติ วงศ์กำแหง หัวหน้ากองฝึกอบรม นายมนัส คอวนิช อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมข้าราชการตำรวจ ทหาร และประชาชนทั่วไป มาร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์อย่างพร้อมเพรียงกัน

ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร.๒๐ หมู่ ๔ ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โทร.๐-๕๖๗๕-๐๐๖๘

ปณิธานอาจารย์พร

     อาจารย์พร จึงมีนโยบายที่จะให้พระนิสิตได้เข้ามาศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรม ซึ่งจะทำให้พระนิสิตและพระเจ้าหน้าที่ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มารู้จักและได้มาสัมผัสกับสถานที่แห่งนี้ ซึ่งต่อๆ ไป จะได้เกิดความคิดความตั้งใจในอันที่จะส่งพระเจ้าหน้าที่และพระนิสิตมาอยู่ประจำ และจะได้ดำเนินงานตามโครงการตามที่ได้เขียนเอาไว้ เพื่อให้งานของศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ได้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อาจารย์พร จึงกำหนดโครงการไว้ให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เข้ามาศึกษาและปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๑.ส่งเสริมการปฏิบัติทางสมาธิและวิปัสสนาแก่นักศึกษาทั้งหลาย ทั้งที่เป็นพระภิกษุสงฆ์และฆราวาส

๒.ชักชวนนักเรียนและนักศึกษาให้มาเข้าค่ายอบรมในทางศาสนาระหว่างปิดเทอม หรือระหว่างที่นักเรียนมีเวลาว่าง

๓.ชักชวนผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในงานต่างๆ ให้ได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติธรรม และให้มีโอกาสสัมมนากัน เพื่อหาทางส่งเสริมให้ศาสนาเข้าไปมีบทบาทอยู่ในชีวิตประจำวันของคนทุกชั้น ทุกอาชีพ

๔.รวบรวมตำราทางศาสนาทุกประเภท และส่งเสริมให้ความสะดวกทุกอย่างแก่ผู้ที่ทำการศึกษาค้นคว้าหลักวิชาทางศาสนาทุกสาขา

๕.วิจัยการสอนและการเผยแพร่ศาสนาแก่คนทุกชั้น ทุกอาชีพ และทุกวัยเพื่อให้มีผลออกมาจริงๆ ตามวัตถุประสงค์ของศาสนา

๖.ส่งเสริมการศึกษาของชาติตามหลักศาสนา เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสได้ศึกษาและรู้จักช่วยตัวเองได้ ไม่ว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับไหน

๗.ส่งเสริมการเศรษฐกิจและสังคมตามหลักศาสนา

๘.ส่งเสริมการสร้างป่าและรักษาป่ามิให้ถูกทำลาย

ก้าวแรกนิสิตสันติศึกษาปริญญาโท 'มจร.' รุ่นที่ ๒

     พระนิสิตของ มจร. ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หลังจากได้เรียนรายวิชาในแต่ละปีแล้วก็จะมีการปฏิบัติธรรมด้วยไม่จะเป็นระดับใด ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนจึงเป็นสถานที่หนึ่งที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้ เช่น ล่าสุด ระหว่างวันที่ ๗-๙ มิถุยาน นิสิตหลักสูตรพุทธศาตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสันติศึกษาทั้งพระและฆราวาสเกือบ ๓๕ รูป/คน ภายใต้การนำของพระมหาหรรษา ธัมมหาโส, ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มจร. ในฐานะหัวหน้าหลักสูตร ก็ได้เดินทางไปใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

     หลักสูตรดังกล่าวเป็นการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มจร. สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานศาลยุติธรรม เมื่อมีนิสิตเข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้เป็นจำนวนมากขึ้น หลักสูตรจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องมีการแจ้งรายละเอียดในการเข้าศึกษาในหลักสูตรและเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันนี้แก่นิสิตทุกคนที่เข้ามาเป็นนิสิตในหลักสูตร การปฐมนิเทศนักศึกษาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะทำให้นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาได้รับข้อมูลการเรียนการสอน พร้อมทั้งปรับตัวในด้านการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม

     กิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เริ่มตั้งแต่เช้าเวลา ๐๕.๓๐น. ทำวัตรเช้าและสวดมนต์เพื่อสันติภาพ เดินธรรมยาตราไปที่รูปปั้นอาจารย์พร รัตนสุวรรณ เพื่อรำลึกถึงอดุมการณ์ในฐานะที่เป็นฆราวาสคนหนึ่งที่อุทิศตนเพื่อบุคคลอื่น หลังจากนั้นเป็นพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ การแนะแนวหลักสูตรในหัวข้อ สันติศึกษา: ศึกษาอย่างไรกายใจจึงสันติ ตามด้วย Work Rally รับขวัญน้องใหม่จากใจรุ่นพี่ : พี่พาน้องประคองสันติ ช่วงเย็นก็จะเป็นทำวัตรเย็น ปฏิบัติสมาธิภาวนาพัฒนาสันติภายใน และจุดเทียนอุดมการณ์เพื่อสันติภาพ

     นอกจากนี้ยังได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “รูปแบบและแนวทางการเสริมสร้างชุมชนเพื่อสันติภาพ” โดย ดร.เกษร วงศ์มณี สาธารณสุข อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เดินทางไปศึกษาดูงานรูปแบบและแนวทางการเสริมสร้างชุมชนเพื่อสันติภาพ ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยชมชน ต.ปากดุก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งถือเป็นหมู่บ้านต้นแบบแห่งสันติสุข

     พระมหาหรรษาได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ที่นำนิสิตไปปฐมนิเทศที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนว่า ก็เพื่อให้นิสิตได้สัมผัสกับธรรมชาติเพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการสร้างสันติภายในใจอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำในอดีต เป็นการตามรอยนักสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลก เพราะหากนักสันติวิธีไม่มีสันติภายในใจตนแล้วจะนำอะไรสร้างสันติให้สังคมได้ที่กำลังรออยู่ขณะนี้

 

 

ที่มา :: http://www.komchadluek.net/

 
‘กรมศิลป์’เร่งสังคายนานิทรรศการพระพุทธศาสนา ที่ศรีลังกา

 

     เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน นายเอนก สีหามาตย์ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า จากกรณีที่รัฐบาลมอบหมายให้กรมศิลปากร ไปดำเนินการปรับปรุงนิทรรศการความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทย ณ เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา เพื่อเฉลิมฉลอง 260 ปี แห่งการสถาปนาพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์และเผยแผ่ให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกเห็นนั้นจากการเก็บข้อมูลพบว่านิทรรศการของเก่าที่จัดไว้ได้ดำเนินการมาเป็นเวลานาน มีสภาพทรุดโทรมไม่สวยงามและไม่มีความทันสมัย ดังนั้นได้ประชุมคณะทำงานของกรมศิลปากรและได้ข้อสรุปว่าจะปรับปรุงการจัดนิทรรศการใหม่ทั้งหมด เพื่อให้มีเนื้อหาที่มีความทันสมัยและมีความน่าสนใจเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

 

     ส่วนวางแนวทางการปรับปรุงนิทรรศการนั้นจะนำหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เส้นทางการเดินเรือของพระอุบาลีจากศรีลังกามายังประเทศไทย รวมทั้งรวบรวมเอกสารที่สำคัญเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา เพื่อนำมาจัดแสดงให้เชื่อมโยงกับเรื่องราวการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยากับศรีลังกาจนถึงปัจจุบัน


     โดยจะดำเนินการเริ่มปรับปรุงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม รวมระยะเวลา 1 เดือน เชื่อว่าหากปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาโลก

 

     อย่างไรก็ตามจะไปหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการโบราณสถานและมรดกโลก ที่เมืองแคนดี้ ที่มีการประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งแต่ละปีมีพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเดินทางมาสักการะจำนวนมาก เพื่อนำระบบและหลักการบริหารมาเป็นต้นแบบการจัดการในโบราณสถานสำคัญของประเทศไทยด้วย

 

ขอขอบคุณ รูปประกอบจาก http://www.thairath.co.th/content/428848 และ http://www.matichon.co.th/

 

 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 4 of 75